دوره های آموزشی:
- اصول RealWave در RealFlow
- آشنایی و کار با RealFlow 5
- جایگزینی شی با Magic در RealFlow 5
- مورفینگ (Morphing) ذرات در RealFlow
- یکپارچه سازی Pipeline با Maya و RealFlow
- مبانی Realflow 3
- برنامه نویسی در RealFlow
- استفاده از Hybrido در RealFlow
- استفاده از Morph و Magic Daemons در RealFlow
- و ...